सुरु हछे

गटेला सुरजापुरी लोकोक स्वागत करछि

हामार इडा साइडोत तुम्हरा यीशुर सुरजापुरी गाना भिडिओ आरो बहुत कुछु देखुवा पारभेन

 

 

Location